Pirkimo ir grąžinimo sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Šios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje svetainėje belaiko.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nusato bendrąsias naudojimosi belaiko.lt internetine parduotuve (toliau – parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka parduotuvėje siūlomas prekes/produktus (toliau – prekės) su pristatymo paslauga ar bet kaip kitaip naudojasi parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis parduotuvės www.belaiko.lt paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“).
 • Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir parduotuvės sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teises ir pareigas sukuriantis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia parduotuvėje prekių ar palsaugų užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu parduotuvė išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
 • Pirkėjas, darydamas prekių užsakymą patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
 • Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
 • Parduotuvė pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
 • Parduotuvė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Parduotuvė turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi parduotuvės paslaugomis, jeigu Pirkėjas parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti parduotuvės vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
 • Parduotuvė gali laikinai arba iš viso nutraukti parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parduotuvė turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas parduotuvei. Parduotuvei sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

REGISTRACIJA IR ASMENIS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Užsisakyti prekes parduotuvėje Pirkėjas gali nesiregistruodamas. Pirkėjas yra atsakingas, kad visi jo pateikti duomenys (suvedant duomenis be registracijos teikiant užsakymą) būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.
 • Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai savo pateiktus duomenis keisti, papildyti susisiekus su mumis info@belaiko.lt.
 • Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog jo pateikti asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi visais su užsakymo įvykdymu susijusiais bei parduotuvės veiklos analizės tikslais.
 • Pirkėjas, norėdamas gauti reklaminius pranešimus ir (arba) kitus Pirkėjui skirtus pasiūlymus, įvesdamas užsakymo formoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam būtų siunčiami.
 • Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi su užsakymo įvykdymu susijusiais bei parduotuvės veiklos analizės tikslais, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo įvykdymui.
 • Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
 • Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
 • Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.
 • Pirkėjo pateikti asmens ir kiti duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už nepristatytas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis parduotuvės paslaugomis.
 • Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMAS IR TERMINAI​

 • Prekių ar Paslaugų kainos parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais. Prekės ar Paslaugos Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu.
 • Pirkėjas atsiskaito už Prekes ar Paslaugas vienu iš šių būdų:
  • Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.
  • Apmokėjimas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą, bankiniu pavedimu.
 • Pirkėjas už užsakytas prekes ar paslaugas įsipareigoja sumokėti per 24val. Atsiuntus mokėjimo kopiją el. paštu: info@belaiko.lt, užsakymą pradėsime vykdyti ar patvirtinsime per 24 val. Pirkėjui neapmokėjus per 24 val. prekių užsakymas nėra vykdomasm, o paslaugos nerezervuojamos.
 • Tik gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešusi Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes ar paslaugas per 24 val. nuo užsakymo pateikimo momento.
 • Pirkėjas turi teisę atsiskaityti už prekes ar paslaugas apmokant bankiniu pavedimu, paskirties laukelyje nurodant užsakymo numerį. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Atsiuntus mokėjimo kopiją el. paštu: info@belaiko.lt, užsakymą pradėsime vykdyti netrukus.

PREKIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR PRISTATYMAS

Skaitmeninės prekės ar paslaugos (e.dovanų kuponai)
 • Parduotuvės prekyba vykdoma ir fizinės prekės pristatomos visose Lietuvos miestuose. Fizines prekes pristato parduotuvė arba jos įgaliotas atstovas.
 • Už fizinių prekių pristatymo ir/ar pakavimo paslaugą taikomas mokestis.
 • Parduotuvė dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, parduotuvė pasilieka teisę nedelsiant informuoti apie tai pirkėją elektroniniu paštu ar nurodytu telefono numeriu.
 • Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau parduotuvės nepristatytas prekes, sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo įvykdymo.
 • Klientas, parduotuvėje užsakydamas Paslaugas ir Produktus, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.
 • Tuo atveju, kai Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, parduotuvė turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti parduotuvei bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • Jeigu skaitmeninės ar fizinės prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas darydamas užsakymą nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.). Pirkėjas prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.
 • Parduotuvė pristato prekes Pirkėjui per 5 darbo dienas nuo dienos, kai įvykdomas apmokėjimas. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo parduotuvės nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju parduotuvė susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pristatymo klausimus.
 • Visais atvejais parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 • Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, vairuotojas privalo suteikti galimybę Pirkėjui patikrinti pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista ir vėliau jokios pretenzijos dėl siuntos, komplektiškumo ir/ar kokybės nepriimamos.
 • Prekės po siuntos Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo vairuotojo jam pateiktame prekių perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai). Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba prekes pristatęs vairuotojas, Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumente, prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos. Už prekes sumokėti pinigai tokiu atveju Pirkėjui negrąžinami.
 • Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta prekių perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai parduotuvę.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

 • Parduotuvėje internete parduodamų prekių ar paslaugų savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 • Parduotuvė neatsako už tai, kad parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.
 • Dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimosi taisyklės:
  • Dovanų kuponų galiojimo trukmė parašyta prie prekės aprašymo ir ant įsigyto dovanų kupono.
  • Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus.
  • Dovanų kupono savininkui nėra duodama grąža, jei yra suteikiama paslauga už mažesnę kainą nei yra vertas dovanų kuponas.
  • Jei dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, yra laikomas, kad davanų kuponas yra negaliojantis ir pinigai už nepanaudotą dovanų kuponą nėra grąžinami.
  • Pasibaigus dovanų kupono galiojimui, jį galima pratęsti, jeigu kuponas nebuvo panaudotas ir jo galiojimas baigėsi arba pasibaigė ne vėliau nei prieš mėnesį.
  • Pratęsti dovanų kuponą galimą 3 mėnesiams nuo paskutinės kupono galiojimo datos, tik vieną kartą.
  • Dovanų kupono pratęsimo paslaugos įkainius galite sužinoti susisiekę telefonu +370 65449579 ar elektroniniu paštu info@belaiko.lt. Nurodyta suma yra apmokama pavedimu į www.belaiko.lt nurodytą sąskaitą.
  • Pratęsus dovanų kupono galiojimo laiką, klientas atnaujintą kuponą gauna su atnaujintu galiojimo terminu.
  • Pinigai už dovanų kuponus ir dovanų kuponų terminų pratęsimus nėra grąžinami.

Prekių ar Paslaugų keitimas ir grąžinimas

 • Pirkėjas turi teisę brokuotas fiziškas prekes grąžinti ir/ar pakeisti juos kokybiškais, kuomet Klientas apie gautas brokuotas fiziškas prekes praneša ne vėliau nei 14 d. nuo Produktų pristatymo datos. Pardavėjas įsipareigoja priimti brokuotas prekes ir pakeisti jas kokybiškomis.
 • Fizinės prekės keičiamos ar grąžinamos iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės negali būti grąžinamos jas pristačiusiam kurjerio atstovui. Tokiu atveju prašome susisiekti su parduotuve.
 • Grąžinant ar keičiant parduotuvėje įsigytas fizines prekes, parduotuvė turi teisę reikalauti užpildyti prekių grąžinimo ar keitimo formą.
 • Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos fizinės prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, parduotuvė turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
 • Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas fizines prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo parduotuvei.
 • Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui negrąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis.
 • Patvirtintos rezervacijos datą galima keisti į kitą Jums tinkančią datą likus ne mažiau negu 5 kalendorinėm dienom iki Jūsų atvykimo datos. Jeigu kitos norimos datos rezervacijos kaina didesnė nei atšauktos, kainų skirtumą reikės apmokėti, jeigu mažesnė, tai kainų skirtumas nėra grąžinamas.
 • Pasinaudojus paslaugomis pinigai nėra grąžinami.
 • Atšaukti rezervaciją ir atgauti avansą galima likus 30 k.d. iki patvirtintos atvykimo datos.
 • Keisti rezervacijos datą galima ne vėliau kaip prieš 15 k.d. iki patvirtintos atvykimo datos. 
 • Neatvykus ar laiku nepakeitus rezervacijos laiko, apmokėjimas nėra grąžinamas.

VIDAUS TAISYKLĖS NAMELIUOSE

Atvykimas - išvykimas
 • Maksimalus lankytojų skaičius nurodomas prieš rezervuojant; papildomiems Lankytojams paslaugos gali būti teikiamos tik iš anksto pranešus ir apmokėjus pagal įkainius.
 • Lankytojams griežtai draudžiama savo nuožiūra priimti net trumpam atykusius draugus, giminaičius ar kitus žmones.
 • Atvykimas nuo 15:00
 • Išvykimas iki 11:00
 • Atvykus į teritoriją turite susimokėti bankiniu pavedimu ar grynais pinigais pilną paslaugų kainą.
 • Neišbuvus numatyto rezervacijoje nuomos laiko, www.belaiko.lt neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką.
Sodybos teritorijoje poilsiautojai gali naudotis:
 • Šilta masažinė lauko vonia (įskaičiuota į kainą)
 • Laužaviete, Kamado Bono kepsnine (įskaičiuota į kainą)
 • Virtuvėle (nemokama)
 • WC, dušu bei jame esančiomis priemonėmis (nemokama)
 • Miegamuoju bei jame esančiomis priemonėmis ir daiktais (nemokama)
 • Prie namelio, prie kurio yra tvenkinys žvejyba galima tik jame apsistojusiems svečiams;
Belaiko sodybos teritorijoje bei patalpose draudžiama:
 • Važiuoti į sodybos teritoriją ant žolės su transporto priemone.
 • Atvykti su augintiniais.
 • Triukšmauti ar leisti muziką lauke. Poilsio ir ramybės valandos 21:00 – 10:00. Gerbkime vieni kitų privatumą ir ramybę. Svečiai ilsisi ir leidžia laiką prie savo namelių.
 • Rūkyti patalpose.
 • Palikti vaikus vienus be priežiūros sodybos teritorijoje, prie tvenkinio.
 • Laužyti medžių šakas ir skinti augalus.
 • Mesti higienos priemones į WC.
 • Lankytis sergantiems infekcinėms, virusinėms ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei;
Saugos taisyklės:
 • Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam paskirtose vietose t.y laužavietėse, nepalikti ugnies be priežiūros bei ją užgesinti paliekant laužavietę.
 • Malkas laikyti tik tam skirtoje vietoje.
 • Pilti degų skystį į židinį (jis skirtas lauko laužavietei).
 • Dėti daiktus ant židinio viršaus ar labai arti jo.
 • Židiniui degant įjungti gartraukį, nes įjungus dūmai sklinda į kambario vidų. Kai gaminate maistą ir kūrenate židinį – atidarykite langą.
 • Palikti degantį židinį, jeigu jūsų nėra namelyje ar aplink jį.
 • Visus įrenginius naudoti tik pagal jų paskirtį.
 • Namo terasoje nesedėti ant terasos turėklų bei kitaip jų mechaniškai nepažeisti.
 • Svečius, kurie įtariami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, personalas turi teisę išprašyti.
 • Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namelio viduje, terasoje, vaikščiojimo takuose miške, kieme, pirtyje, lauko masažinėje vonioje, maudantis tvekiniuose, baidarių ar dviračių žygyje yra atsakingi patys poilsiaujantieji; už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias.
 • Pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
Poilsiautojai privalo:
 • Susipažinti su saugos ir vidaus taisyklėmis.
 • Nepaliktų vaikų vienų be priežiūros (neleisti vaikams žaisti vieniems prie tvenkinio); Tėvai/Globėjai privalo užtikrinti vaikų saugumą.
 • Už nelaimingus atsitikimus Ateik Ateik BELAIKO poilsiavietės zonoje atsako patys poilsiautojai.
 • Poilsiautojai materialiai pilnai atsako už sugadintą poilsiavietės kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą bei kitas materialines vertibes. (Už padarytą žalą poilsiautojas atsako nustatyta LR istatymų tvarka).
 • Šios taisyklės yra sukurtos tam, kad apsaugoti Jus nuo nenumatytų sveikatos sužalojimų bei išvengti nemalonių situacijų ar nutikimų kurios gali turėti skaudžių pasekmių. 
Lauko vonios ir pirties naudojimosi taisyklės:
Čia turi būti taisyklės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • www.belaiko.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalioja paskelbimo Interneto svetainėje dieną. sturi teisę papildomai apie Taisyklių pakeitimus bei papildymus Klientus informuoti el. paštu, naujienlaiškiais.
 • Tuo atveju, jei Klientas nesutinka su Taisyklėmis, jų pakeitimais ar papildymais, Klientas turi teisę jų atsisakyti. Tokiu atveju Klientas netenka teisės naudotis Elektronine rezervavimo sistema, Interneto svetainės funkcionalumais. Tuo atveju, jei Klientas pasinaudoja Elektronine rezervavimo sitema ar Interneto svetainės funkcionalumais po Taisyklių papildymo, pakeitimo dienos, bus laikoma, kad Klientas tokiais savo veiksmais patvirtino sutikimą su Taisyklių papildymais ir pakeitimais.
 • Parduotuvė visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@belaiko.lt ar telefonu +37065449579.
 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Tai nu ko čia?

Nekartą pasakojom savo istoriją pilną sėkmių ir nelabai sėkmių, todėl sugalvojom (žinoma nepavyks visko, bet bent esmę) papasakoti čia. Tai šeimos verslas, kuris nekuria imperijos, o labiau artimą ryšį su kiekvienu, pravėrusiu kavines duris. Jaučia visas šių dienų aktualijas, vienas kitam padeda ir dalinasi mažomis laimėmis kartu su Tavımı. Smagu, kad žmogui vis labiau rūpi, iš ko jis perka daiktą ar paslaugą ir pas ką ateina. Na gerai, tai nuo ko čia viskas?

Su draugais ant šaligatvio

Taigi dar su kavos mašinyte "Kavjūra" (net facebook puslapį buvom susikūrę) pradėdami dirbti, prie mažojo šaligatvio iškišuliuko šiaurinio molo aikštelėje, po kelių dienų ar savaičių supratome, kad laukia sunkokas kelias iki to, ką įsivaizdavome. Praeiviai į šalia mūsų esančią šiukšlinę metė tik tuščius kavos puodelius iš netoliese esančios degalinės. Nebuvo linksma, bet noras nedingo. Supratome, kad čia tiesiog reikės daug daugiau laiko nei planavome. Ne pinigų, ne naujų statinių, ne naujesnės įrangos, o pačio brangiausio ir neįkainojamo - laiko. Kadangi buvome paaugliai, jaunuoliai, mes jo kaip ir turėjom. Pamokas ruošti, klausyti muzikos ir kitą laisvalaikį pradėjome daryti čia, ant šaligatvio (kai pradėdavo lyti, esame net keturiese tilpę į šį mini automobiliuką, draugų nepaliksi lietuje). Lėtai, labai lėtai atsirado daugiau draugų, pažįstamų, kurie atvažiuodavo ir kavos nusipirkdavo čia, nebe iš degalinės, ir mūsų džiaugsmui, šiukšlinėje buvo vis daugiau mūsų kavos puodelių! Atėjo laikas, kai draugai ir nauji pažįstami netilpo ant šaligatvio, o muzika iš senojo boombox'o vis garsėjo.

Todėl visus iki vieno, kurie buvo kartu, atsimenam ir niekada nepamiršim.

O tada Ateik Ateik

Vis galvojom, kaip čia gerai būtų keli staliukai su kėdutėmis, tačiau tada reiktų vežiotis kas kart dar daugiau daiktų ir būtų nelabai patogu... Tai gal čia kavinę eitų mažą mažą pastatyti? Teko ilgai laukti ir daug veikti kol viskas tapo kūnu. Viskas pamažu. O tada nerealiai smagi šeimos ir draugų pagalba statant, kalant lentas ir žinoma, kartu švenčiant. O visai nesenai ir rekonstruojant kavinę atsirado iš komandos pagalba dažant sienas ar surenkant baldus, taip suartėjome tik dar labiau, tai buvo nuostabus laikas kartu. Esam dėkingi visiems prisidėjusiems! Ir kai viskas jau padaryta, dalinamės tuo, ko nenupirksi - nuoširdžiais pokalbiais lietingą dieną ir šypsenomis kai laiko ne tiek jau daug.

Prisimink jūrą, kai diena atrodo neišauš, o saulės nematyti. Apsikeisime tuo kas nenuperkama.

Jeigu tu čia, turbūt esi buvęs Ateik Ateik.
Visos komandos, kuri bent kartą Tau gamino kavos puodelį ar įdėjo šviežutėlį kruasaną, vardu noriu pasakyti:
AČIŪ!